HELMIPLANEETTA JA LEIMAILUTAIVAS - YLEISET OSALLISTUMISEHDOT

Lähettämällä sähköisen ilmoittautumisen näytteilleasettaja sitoutuu osallistumaan messutapahtumaan ja noudattamaan Helmiplaneetan ja Leimailutaivaan yleisiä osallistumisehtoja sekä niiden täydennykseksi laadittuja ehtoja ja annettuja ohjeita.

1. Näytteilleasettajat ja tuotteet

Näytteilleasettajina voivat olla tapahtuman tuoteryhmissä mainittujen tuotteiden ja palvelujen valmistajat, tuottajat, myyjät ja näiden valtuutetut edustajat sekä alan järjestöt ja julkaisut. Ainoastaan ne tuotteet ja palvelut, jotka TaavaNainen (jäljempänä "Järjestäjä) on hyväksynyt, saadaan asettaa näytteille. Järjestäjällä on oikeus poistaa muut näyttelyesineet sekä sellaiset tuotteet tai palvelut, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille näytteilleasettajille tai yleisölle.

2. Ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi

Sitova ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi tehdään lähettämällä Järjestäjälle kirjallinen tai sähköinen ilmoittautuminen. Ilmoittautumisen saatumaan Järjestäjä hyväksyy näytteilleasettajan ilmoittautumisen ja vahvistaa sen kirjallisesti tai sähköisesti näytteilleasettajalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen. Näytteilleasettaja ei saa ilman Järjestäjän kirjallista lupaa vuokrata tai luovuttaa edelleen osastoaan tai sen osaa.

3. Näyttelyosastojen sijoitus

Järjestäjä määrää osastojen lopullisen sijainnin ottaen huomioon hallien tarkoituksen mukaisen käytön, näyttelykohtaisen toimialaryhmityksen sekä mahdollisuuksien mukaan näytteilleasettajien toivomukset. Järjestäjällä on oikeus näytteilleasettajaa kuulematta lisätä tai vähentää näytteilleasettajan varaamaa pinta-alaa enintään 10%.

4. Ilmoittautumisen peruuttaminen tai osaston koon pienentämisen sekä osaston käyttöoikeuden palautuminen järjestäjälle.

4.1. Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa ilmoittautumisensa tai pienentää varaamaansa näyttelytilan kokoa ennen Järjestäjän lähettämää laskua. Peruutus tai muutos näyttelytilan kokoon on tehtävä kirjallisesti. Jos näytteilleasettaja peruuttaa ilmoittatumisensa tai pienentää näyttelytilansa kokoa myöhemmin, on Järjestäjällä oikeus periä osallistumismaksut täysimääräisinä vahvistetun ilmoittautumisen mukaisesti.

4.2 Näyttelytilan käyttöoikeus palautuu Järjestäjälle:

 • jos näytteilleasettaja peruuttaa ilmoittautumisensa tai
 • jos näytteilleasettaja ei suorita osallistumismaksuja messukohtaisten osallistumisehtojen mukaisessa määräajassa eli eräpäivänä tai
 • jos näytteilleasettaja ei ota näyttelytilaa käyttöönsä viimeistään avajaispäivänä kahta (2) tuntia ennen alkamisajankohtaa
 • näytteilleasettaja muutoin olennaisesti rikkoo osallistumisehtoja tai niiden täydennykseksi annettuja ohjeita.

Jos näyttelytilan käyttöoikeus palautuu Järjestäjlle tämän kohdan 4.2 mukaisesti, on Järjestäjällä oikeus periä osallistumismaksut täysimääräisinä Järjestäjän vahvistaman ilmoittautumisen mukaisesti. Järjestäjällä on tällöin oikeus myydä näytelytila uudelleen tai käyttää tila muuhun tarkoitukseen.

5. Osastojen rakentaminen

Näyttellleasettaja vastaa oman osastonsa pystyttämisestä, somistamisesta, purkamisesta, poiskuljettamisesta, siivouksesta ja jätehuollosta. Kaikenlainen kiinnittäminen hallien katto-, pilari- ja seinärakenteisiin on kielletty. Näyteillesettaja vastaa kaikista osastolleen tilaamista töistä ja tarvikkeista tai muutoin osastonsa Järjestäjälle aiheuttamista kustannuksista, myös alihankkijoiden tms. osalta. Järjestäjällä on oikeus laskuttaa näytteilleasettajan tilaamat palvelut ennen tapahtumaa. Järjestäjällä on oikeus rajoittaa näyttelyosaston kokoa.

Seuraavat toimenpiteet edellyttävät aina Järjestäjän etukäteen antaman hyväksynnän:

 • yli 100 kg:n painavan näyttelyesineen sijoitus
 • 250 cm:n korkeuden ylittävät rakenne- ja somistusratkaisut
 • Kaksikerroksisten näyttelyrakennelmien pystyttäminen; toisen kerroksen pinta-alasta veloitetaan neliömetriltä 50% lattialan perusneliövuokrasta.

Näytteilleasettajan on haettava edellä mainittuihin toimenpiteisiin Järjestäjältä lupaa kirjallisesti viimeistään 45 vrk ennen kyseistä messutapahtumaa.

6. Näytteille asettaminen

Näytteilleasettajan on hyväksytettävä Järjestäjällä etukätee seuraavat toimenpiteet:

 • Kaikkien muiden kuin näytteilleasettajan, hänen päämiestensä ja edustajien nimien mainita näyttelyosastolla. Tällaisesta maininnasta peritään rekisteröintimaksu tai alin osallistumismaksu, ellei kyseessä ole ilmoittatumisen yhteydessä järjestäjän kanssa sovittu yhteisosasto tai messukohtaisissa osallistumisehdoissa ole määrätty toisin:
 • Muiden kuin näytteilleasettajan omien tuotteiden tai markkinointimateriaalin jakelu ja
 • Kaikki jakelu ja muu toiminta näytteilleasettajan oman osaston rajojen ulkopuolella.

Osastoja ei saa tyhjentää tai purkaa ennen virallisen purkuajan alkamista. Virallisen purkuajan Järjestäjä ilmoittaa kunkin messutaoahtuman osalta erikseen. Näytteilleasettaja, joka rikkoo edellä mainittua määräystä, on velvollinenmasksamaan Järjestäjälle sopimussakkona sata (100) euroa.

7. Vahingot ja vakuutukset

 • Näytteilleasettaja vastaa osastonsa rakenteille, laitteille ja näyttelyesieille tms. omaisuudelle sattuvista rikoutumis-, varkaus- yms. vahingoista.
 • Näyteilleasettaja vastaa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden, näyttelyesineiden tai toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista, joita kolmansille osapuolille (kuten messuyleisöle tai toisille näytteilleasettajille), Järjestäjälle, messurakennuksille ja/tai messualueelle tapahtuu.
 • Näytteilleasettaja vastaa asianmukaisten henkilö-, omaisuus- ja vastuuvakuutusten hankkimisesta. Järjestäjä vastaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai Järjestäjän laitteista ja rakennuksista näytteilleasettajille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

8. Sähkövirta ja -työt

Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Näytteilleasettaja tilaa Järjestäjältä osastollaan tarvitsemansa sähkövirran. Näytteilleasettaja vastaa osastolle tuomista sähkölaitteista. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista vahingoista.

9. Vartiointi sekä palo- ja muu turvallisuus

 • Järjestäjä vastaa palovartioinnista ja yleisestä järjestyksestä messuilla, mutta ei näytteilleasettajan tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta viottumisesta tai katoamisesta.
 • Paloturvallisuuden sekä näyttelyosaston rakenteiden ja materiaalien suhteen on noudatettava voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi myös Aktia Sport Centerin turvallisuusohjeita.
 • Näytteilleasettajan on etukäteen hankittava poliisi- tai paloviranomaisten lupa mahdollisesti luvanvaraisille rakenteille, laitteille tai esityksille.
 • koneita ja muita teknisiä välineitä esiteltäessä on noudatettava työturvallisuuslain ja -asetusten lisäksi Aktia Sport Centerin turvaliisuusohjeita.

10. Havaintoesitykset

Näytteilleasettaja vastaa Järjestäjän tiloissa esittämiensa elokuvien, video-ohjelmien. muiden kuvaohjelmien ja tallenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä tekijäoikeuslain edellyttämistä luvista ja maksuista esittämiensä musiikki- ja muiden teosten osalta. Järjestäjä ei maksa näytteilleasettajien puolesta Teosto ja Gramex-maksuja. Esitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja. Näytteilleasettajan on huolehdittava, että osastolla olevilla televisioilla on voimassa oleva TV-lupa.

11. Kulkuluvat

Näytteilleasettajan osastohenkilökunnalla ja alihankkijoilla on oltava valmistelu- ja purkamistöiden aikana sekä messuaikana Järjestäjän antaman henkilökohtainen kulkulupa, joka on pidettävä näkyvästi esillä.

12. Force majeure

Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat messutapahtuman peruuttamisesta tai siirtämisestä toiseen ajankohtaan ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään Järjestäjän vaikutusalueen ulkopuolella olevaa tapahtumaa, jota Järjestäjä ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia Järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. yleisen energiatuotannon keskeytystä, tulipaloa tai muuta vastaavaa messutilojen käyttöä estävää tapahtumaa, luonnonmullistusta, maanjäristystä, sotaa tai kapinaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Järjestäjä on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

Järjestäjän alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi.

13. Elintarvikkeiden myynti messuilla kielletty kaikilta muilta paitsi Aktia Sport Centerin omalta kahviolta.

Järjestäjän ilmoittamiin hintoihin lisätään arvonlisävero, jos ei sitä ole muuten mainittu.

Viivastymiskorko on 10%.

Suomenkielisiä osallistumisehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä. Osapuolten väliset erimielisyydet, joita ei saada sovinnollisesti ratkaistua, käsitellään ensimmäisenä asteena Vantaan käräjäoikeudessa. Järjestäjäälä on oikeus nostaa kanne myös vastaajan kotipaikan alioikeudessa.

Sovellettava laki on Suomen laki.